Reglement en privacy


HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING DUIKTEAM THALASSA AMERSFOORT 


ARTIKEL 1. REGISTER VAN DONATEURS 

Donateurs worden opgenomen in het daartoe bestemde register onder vermelding van tenminste 
naam, adres en woonplaats. 
Adresgegevens worden niet aan derden verstrekt. 
Donateurs kunnen, indien ingelogd, via de website het emailadres en telefoonnummer van de andere donateurs inzien. Dit heeft tot doel om een buddy te regelen of met voor andere clubzaken contact met mededonateurs op te kunnen nemen.
Donateurs die hun gegevens niet in dit gedeelte van de website willen hebben kunnen dit aan de secretaris bekend maken. De gegevens zullen dan worden verwijderd.
De persoonsgegevens van mede-donateurs zijn alleen bedoeld om contact te leggen tussen donateurs. Een ieder gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden.


ARTIKEL 2a. RECHTEN 

Donateurs:
-    mogen gebruik maken van het materiaal en de faciliteiten en deelnemen aan activiteiten, die de stichting hun zelfstandig dan wel door tussenkomst van derden ter beschikking stelt.
-    Mogen duikflessen laten vullen mits de duikfles is gekeurd door het Stoomwezen en de jaarlijkse Visuele Inspectie (VIP) door de stichting. 

ARTIKEL 2b. PLICHTEN

Donateurs :
-    moeten tijdens clubduiken en ook in het zwembad samen met een buddy duiken/freediven;
-    moeten beschikken over een geldige medische verklaring;
-    moeten de aanwijzingen van de duikleider opvolgen;
-    moeten binnen de limieten van hun brevet blijven.
Clubleden worden aansprakelijk gesteld in geval van moedwillige schade aan of vervreemding van clubeigendommen. 


ARTIKEL 3 BEGUNSTIGERS 

Het bestuur is bevoegd natuurlijke personen en rechtspersonen als donateur te accepteren. 


ARTIKEL 4 DONATEURSCHAP 

Zij die donateur wensen te worden geven daartoe schriftelijk kennis aan het bestuur door invulling van het daartoe bestemde incassoformulier. In geval het bestuur negatief beslist over de toelating van een donateur wordt deze beslissing schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 
Zij die niet als donateur worden toegelaten komen niet binnen een termijn van 12 maanden wederom in aanmerking. 
Donateurschap kan opgezegd worden per betalingstermijn. Bij betalingen per jaar kan per 1 januari worden opgezegd. Bij betalingen per kwartaal kan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober worden opgezegd.

 ARTIKEL 4a PROEF-DONATEUR

Voordat men het donateurschap aangaat is het mogelijk eenmalig een half jaar kosteloos deel te nemen aan alle activiteiten van de Stichting, mits in bezit van een duikbrevet of freedivebrevet. (In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten mensen toe te laten zonder brevet) Nieuwe cursisten van Duikschool Wobbegong worden na het behalen van het brevet ook een half jaar in het register van de donateurs opgenomen en hebben de onder artikel 2 genoemde rechten en plichten. 

ARTIKEL 4B JEUGD- & PROEFJEUGDDONATEURS

Bij Stichting-duiken (ook tijdens een Stichting-weekend) gelden er voor jeugddonateurs in verband met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvullende onderstaande voorwaarden op de regels van de Stichting.
-    Jeugddonateurs van 10 en 11 jaar moeten altijd duiken met een ouder/wettelijke voogd of divemaster/instructeur (met toestemming van de ouder/wettelijk voogd). Wie jonger is dan 10 jaar kan niet bij de Stichting duiken. Thalassa volgt daarin de PADI-regels.
-    Jeugddonateurs van 12 tot en met 16 jaar moeten altijd duiken met een duiker van 18 of ouder.
-     (Ouders van) Jeugddonateurs tot en met 16 jaar moeten zelf zorg dragen voor een geschikte buddy. Dit kan door de wens voor een geschikte met de betreffende duikleider van het evenement te bespreken.
Als niet aan deze voorwaarden is voldaan kan een jeugddonateur niet duiken tijdens een Thalassa- evenement. Thalassa is niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
De Stichting organiseert ook een aantal jeugdactiviteiten en jeugdevenementen speciaal voor jeugdonateurs. Bij deze activiteiten zorgt de Stichting voor een geschikte buddy en toezicht. 


ARTIKEL 5 DONATIE 

De bijdrage wordt verplicht per automatische incasso geïncasseerd uiterlijk 30 dagen na verlopen van het proefdonateurschap indien een proefdonateur heeft aangegeven donateur te willen worden. Het donateurschap kan iedere 1e dag van een maand ingaan. Indien de 1e termijn van het lidmaatschap geen volle periode betreft zal de hoogte van deze bijdrage hieraan aangepast worden. De bijdrage kan per kwartaal of per jaar betaald worden.
Donateurs die in gebreke blijven hun donatie te voldoen worden uit het register verwijderd en vervallen zijn in artikel 2 genoemde rechten. 


ARTIKEL 6 COMMISSIES 

1. Het bestuur benoemt leden van de commissies met uitzondering van die welke genoemd 
worden in de Statuten. 

2. Het bestuur coördineert de werkzaamheden van de door haar benoemde commissies. 

3. De commissies leveren jaarlijks of op verzoek van het bestuur een kort verslag/overzicht aan de secretaris aan, zodat een jaarverslag kan worden samengesteld.


ARTIKEL 7 KASCOMMISSIE 

De kascommissie wordt steeds voor 2 jaar benoemd. De taak van de kascommissie is controle of de bestedingen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting. 


ARTIKEL 8 VOORZITTER

De voorzitter zit de vergaderingen voor, onderhoudt de externe contacten met bijvoorbeeld de gemeente, SRO en hondenclub; organiseert met het bestuur jaarlijks de commissievergadering. 
De voorzitter houdt de donateurs tussentijds zo veel mogelijk op de hoogte van bestuurszaken via de e-mail en de nieuwsbrief
De voorzitter wordt bij ontstentenis of belet door de vicevoorzitter vervangen. Het staat het bestuur vrij taken en verantwoordelijkheden anders te verdelen.


ARTIKEL 9 SECRETARIAAT 

1. De secretaris voert de correspondentie van de stichting. Van uitgaande stukken wordt afschrift 
gehouden terwijl van de binnenkomende stukken het origineel ten minste 5 jaar bewaard blijft 
in het archief. 
2. Voorts zal deze ervoor zorg dragen dat op elke vergadering een exemplaar van de Statuten, 
van het huishoudelijk reglement en van het bijgewerkte donateurregister aanwezig is. 
3. Indien het secretariaat in andere handen overgaat, geschiedt de overgave en de overname 
van het archief zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na het in functie treden 
van de nieuw benoemde secretaris, die schriftelijk bevestigt het archief in goede orde te 
hebben ontvangen en overgenomen. 
4. De secretaris wordt bij ontstentenis of belet door een van de leden van het bestuur vervangen. 
Ook buiten dit geval kan onder goedkeuring van het bestuur een deel van de werkzaamheden 
van de secretaris aan een door de stichting aangestelde en eventueel gehonoreerde 
administrateur c.q. een daartoe door het bestuur ingestelde commissie of bestuurslid worden 
overgedragen. 
5. Donateurs ontvangen op hun verzoek van de secretaris kosteloos een exemplaar van de 
Statuten en het huishoudelijk reglement. Alle eventueel door het bestuur vast te stellen 
regelementen zijn kosteloos bij de secretaris verkrijgbaar 
De secretaris verzamelt in jaarlijks de korte verslagen van de onderliggende commissies voor de samenstelling van het jaarverslag. Een samenvatting wordt ook in de nieuwsbrief gepubliceerd.


 ARTIKEL 10 PENNINGMEESTER 

1. De penningmeester stelt jaarlijks binnen in de Statuten vermelde periode een rekening en 
verantwoording op over het afgelopen boekjaar en biedt deze de andere bestuursleden 
aan. Streefdatum hiervoor is 1 mei van het volgende jaar. Tevens publiceert de Penningmeester
hierover een stuk in de nieuwsbrief.
2. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur strekt de penningmeester 
tot decharge. 
3. Het bestuur is vrij in de beleggingen en de wederbeleggingen van het kapitaal van de 
stichting. 
4. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende stukken 10 jaar 
lang te bewaren. 
5. De penningmeester int alle aan de stichting toekomende bedragen en houdt boek van de 
verdere inkomsten en uitgaven van alle financiële aangelegenheden die de stichting betreffen. 
Van de uitgaven wordt zoveel mogelijk een belegstuk bewaard. 
6. De penningmeester zal ervoor zorgdragen dat de bijdragen overeenkomstig het bepaalde in 
de Statuten bij vooruitbetaling wordt geïnd. 
7. De penningmeester is onvoorwaardelijk verplicht in het kader van de Statuten rekening en 
verantwoording af te leggen, indien hierom wordt gevraagd. Hij kan zich hierbij laten bijstaan 
door een financieel deskundige. 
8. De penningmeester wordt bij ontstentenis of belet door een van de leden van het bestuur, die 
door de voorzitter daartoe is aangewezen, vervangen. Ook buiten dit geval kan onder 
goedkeuring van het bestuur een deel van de werkzaamheden van de penningmeester aan 
een door de stichting aangestelde en eventueel gehonoreerde administrateur cq een daartoe 
door het bestuur ingestelde commissie of bestuurslid worden overgedragen. 


ARTIKEL 11 FOTO’S

Op evenementen kunnen foto’s gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden in de nieuwsbrief op de website/Facebook/Twitter. Donateurs die dit niet willen moeten dit bij aanvang van het evenement aangeven.
Er zullen geen foto’s worden geplaatst die donateurs te schande zetten. Op verzoek zullen reeds geplaatste foto’s direct worden verwijderd.


ARTIKEL 12 ANNULERINGSVOORWAARDEN BIJ EVENEMENTEN

Voor elk evenement wordt een uiterste inschrijfdatum vermeld.
Opgave voor door de EC georganiseerde evenementen geschiedt per email en betaling. 
Eventuele annulering binnen een week na aanmelding is kosteloos (terugbetaling 100%).
Daarna zijn de hierna te noemen percentages verschuldigd:
Annulering binnen een maand vóór aanvangsdatum: 25%
Annulering binnen een week vóór aanvangsdatum: 100% 
Als een donateur binnen een week voor aanvangsdatum annuleert maar zelf een nieuwe betalende deelnemer aanmeld die in zijn plaats gaat, krijgt de donateur 100% terug.
Mocht wegens te geringe deelname het evenement niet doorgaan dan wordt het gehele bedrag na aftrek van de hoofdelijk omgeslagen kosten terugbetaald.


ARTIKEL 13 DECLARATIES 

1. De Penningmeester kan declaraties van bestuursleden of van hemzelf in zijn hoedanigheid als 
penningmeester van de stichting tot een bedrag van Euro 500,- honoreren. 
2. Voor uitgaven welke het bedrag van Euro 500,- te boven gaat, is de toestemming van het 
volledige bestuur vereist. 

ARTIKEL 14 STICHTINGSGOEDEREN 

1. De verantwoordelijkheid van de goederen waarvan de stichting zich bedient in ruime zin des 
woord alsmede haar in eigendom toebehorende goederen berust bij het bestuur, dat zorg 
draagt dat deze zich steeds in deugdelijke toestand bevinden. Het toezicht hierop kan het 
bestuur aan één of meer van zijn donateurs opdragen. 
2. Het dagelijks bestuur is gerechtigd iedere donateur zonder opgave van redenen het gebruik van 
bezittingen van de stichting en de aan de stichting in eigendom toebehorende goederen te 
ontzeggen. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal dan beslist worden of deze 
ontzegging gecontinueerd zal worden, met opgaaf van redenen. 

ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1. Het huishoudelijk reglement kan alleen door de algemene bestuursvergadering worden 
herzien, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten. 
2. Voorstellen tot herziening worden uiterlijk acht weken voor de datum van de algemene 
bestuursvergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend. Wijzigingen worden gepubliceerd 
in de nieuwsbrief en op de website in het voor leden in te loggen gedeelte 


ARTIKEL 16 SLOTBEPALINGEN 

Veranderingen in het huishoudelijk reglement treden onmiddellijk na hun vaststelling in werking, of 
zoveel later als de algemene bestuursvergadering bepaalt. 

Het bestuur beslist in al die gevallen, waarin de Statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele 
andere reglementen niet voorzien.

Privacybeleid

Het privacybeleid is te vinden de privacypagina.